T +31 20 210 5051 amstelkwartier@trendfitness.nl

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden van Trend Fitness Amstelkwartier

1. Algemeen

1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst of Abonnement) aangaat middels inschrijving in het online lidmaatschap systeem of ondertekening van het inschrijfformulier, dan wel een aankoop voor een losse les of rittenkaart afrondt, wordt u lid, dan wel klant (hierna; het “Lid”) van MT Fitness Amsterdam B.V., handelend onder Trend Fitness Amstelkwartier (hierna; “Trend Fitness”).

2. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten en transacties van Trend Fitness en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Trend Fitness en het Lid.

2.2. Trend Fitness is gerechtigd de op de Overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Trend Fitness zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één maand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Trend Fitness op correcte wijze zoals bepaald in artikel 3.5 te zijn ontvangen. Het bepaalde in artikel 3.5 is ook op de opzegging als bedoeld in dit artikel 2.2 onverkort van toepassing. 

3. Lidmaatschap

3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij de Overeenkomst aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.

3.2 Voorwaarden voor inschrijving vanaf 18 jaar
Om een Overeenkomst te kunnen aangaan kan men worden gevraagd de volgende documenten te overhandigen:

- Een geldig legitimatiebewijs (Paspoort, Identiteitsbewijs of Rijbewijs)
- Een bankpas met rekeningnummer (naam en rekeningnummer moet zichtbaar zijn)

Deze gegevens dienen overeen te komen met de gegevens welke worden ingevuld op het inschrijfformulier voor de Overeenkomst. De persoon die zich inschrijft is zich bewust van het feit dat de nummers van deze twee documenten digitaal kunnen worden opgeslagen in de ledenadministratie van Trend Fitness.

3.3 Voorwaarden voor inschrijving voor minderjarigen vanaf 12 jaar
Een ouder, of op grond van de wet aangestelde voogd, dient mee te komen voor de inschrijving en ondertekening van het inschrijfformulier. Verder gelden bovenvermelde voorwaarden zoals genoemd in artikel 3.2 met als aanvullende voorwaarde: een geldig legitimatiebewijs van de ouder, of op grond van de wet aangestelde voogd, dient bij inschrijving te worden overhandigd (Paspoort, Identiteitsbewijs of Rijbewijs). Minderjarigen onder 12 jaar oud worden niet toegelaten als lid bij Trend Fitness.

3.4 Abonnementen
Trend Fitness biedt diverse abonnementsvormen aan met een verschillend gebruik van faciliteiten en verschillende contractsduur, waarbij de prijzen verschillen per Abonnement. Uitzonderingen qua abonnementsvorm, prijs of duur van het Abonnement worden door de directie bepaald en zijn voor het lid bindend.

Voor iedere inschrijving geldt dat voor de maand van inschrijving een pro rato bedrag wordt berekend voor de resterende dagen van de inschrijfmaand. De officiële start van de vaste abonnementsperiode is de 1e dag van de eerstvolgende gehele maand. Bij iedere inschrijving betaalt het lid eenmalige instel- en administratiekosten.

Voor de verschillende abonnementsvormen geldt dat het Lid gedurende de looptijd van de Overeenkomst onbeperkt gebruik kan maken van alle faciliteiten binnen Trend Fitness zoals genoemd in het Abonnement. Voor een aantal specifieke faciliteiten/producten wordt een extra vergoeding gevraagd.

Ieder Abonnement is een overeenkomst voor onbepaalde tijd en wordt na de eerste overeengekomen minimale abonnementsperiode verlengd met telkens 1 maand en is vanaf dat moment maandelijks opzegbaar, met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

3.5 Opzegging
In het geval van een opzegging van de Overeenkomst binnen de eerste overeengekomen minimale abonnementsperiode, welke minstens 1 gehele maand vóór de officiële einddatum van de minimale overeengekomen duur van de Overeenkomst wordt ingediend, geldt dat de officiële einddatum van deze minimale duur van de Overeenkomst wordt aangehouden. In het geval van een opzegging welke binnen 1 maand voor het verstrijken van de minimale overeengekomen duur van de Overeenkomst, of na de minimale duur van de Overeenkomst ingediend wordt, geldt een opzegtermijn van 1 gehele maand.

Opzeggen is alleen mogelijk in de club, middels een aangetekend schrijven of ingevuld opzegformulier, verkrijgbaar in de locatie van Trend Fitness. Telefonische en mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd, evenals opzeggingen per email. Bij uitschrijving middels een opzegformulier ontvangt u van Trend Fitness binnen 5 werkdagen bij correcte uitschrijving een email met daarin de einddatum van de Overeenkomst.

3.6. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Trend Fitness worden overgedragen. Hiervoor wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

3.7 .Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft het Lid de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat het Lid eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten. Eenmalige kosten bij het afsluiten van de Overeenkomst zijn uitgesloten van de mogelijkheid tot herroepen.

3.8 Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander - ten genoegen van Trend Fitness - deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de club van Trend Fitness of een met Trend Fitness gelieerde onderneming, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is. Bij een correcte opzegging op medische gronden of verhuizing zal mogelijkheid worden geboden om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

3.9 Trend Fitness mag de Overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

  1. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
  2. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
  3. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
  4. indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegd.

Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

4. Lidmaatschapsgelden

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso, iDeal of PIN vooruit voor de gehele contractperiode bij vooruitbetaling te worden voldaan, op basis van een maandelijkse betaling, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur van de Overeenkomst(of een verlenging daarvan).

4.2. Indien de Overeenkomst eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Trend Fitness, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.3. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving op de club te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden.

4.4. Trend Fitness behoudt zich het recht voor om achterstallige bedragen te innen via SEPA automatische incasso.

4.5. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van de Overeenkomst verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan Trend Fitness te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Trend Fitness tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

4.6. Indien Trend Fitness over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Trend Fitness het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Trend Fitness tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.

4.7. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Trend Fitness is ten allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

4.8. Trend Fitness is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%.

5. Privacy

5.1. Trend Fitness verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

5.2. Trend Fitness verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Trend Fitness en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Trend Fitness.

5.3. Het Lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Trend Fitness kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Trend Fitness.

6. Lidmaatschapspas of polsbandje

6.1. Het Lid ontvangt, na ondertekening van de Overeenkomst, een lidmaatschapspas of polsbandje. Deze pas of polsbandje blijft eigendom van Trend Fitness en is strikt persoonlijk.

6.2. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op vertoon van een geldige lidmaatschapspas of polsbandje

6.3. Trend Fitness is bevoegd om bij misbruik van deze pas of polsbandje het Lid de toegang te ontzeggen.

6.4. Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas of polsbandje dient direct aan Trend Fitness te worden gemeld. Trend Fitness zal de kosten van 17,50 euro voor een nieuwe pas of polsbandje in rekening brengen bij het Lid.

7. Opschorting (tijdelijk stopzetten) 

7.1 Bij Overeenkomsten langer dan 12 maanden is het mogelijk voor de minimale duur van 2 weken en maximale duur van 12 weken per jaar het abonnement op te schorten, waar per opschorting € 10,- aan administratiekosten in rekening wordt gebracht. 

7.2 Per jaar zijn maximaal drie opschortingen mogelijk met een maximale totale duur van de opschorting van 12 weken.

7.3 Bij de eerstvolgende factuur wordt het abonnementsgeld voor de opschorting in mindering gebracht en verrekend.

7.4 Door opschorten schuift de einddatum van de Overeenkomst op met een periode die gelijk is aan de periode van de opschorting.

7.5 Een opschorting kan uitsluitend vooraf worden aangevraagd per mail op ledenadministratie@trendfitness.nl.

7.6 Het is niet mogelijk om achteraf een opschorting met terugwerkende kracht aan te vragen.

8. Openingstijden

8.1. Trend Fitness is bevoegd om de club geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. Deze aangepaste openingstijden zijn vermeld op de website www.trendfitness.nl/openingstijden

8.2. Trend Fitness is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.

8.3. Trend Fitness is bevoegd (delen van) de club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten.

 9. Klachten en informatieverplichting

9.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan Trend Fitness te worden doorgegeven.

9.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Trend Fitness kosten dient te maken om de nieuwe (persoons)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

9.3. In geval van klachten met betrekking tot Trend Fitness dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de aanwezige medewerker en in tweede instantie tot Trend Fitness via email op ledenadministratie@trendfitness.nl

10. Personal training

10.1. Trend Fitness biedt personal training en small group trainingen aan. Deze trainingen zijn niet bij de Overeenkomst inbegrepen. Indien een reservering is gemaakt kan deze kosteloos tot 24 uur van te voren worden geannuleerd.

10.2 Bij annulering binnen 24 uur of wanneer het Lid niet verschijnt op de afgesproken tijd zal het volledige bedrag voor de training in rekening worden gebracht, dan wel zal een eerder aangekochte credit worden afgetrokken van het saldo.

11. Groepslessen

11.1 Voor alle groepslessen dient het Lid een reservering te doen in het online reserveringssysteem van Trend Fitness. Indien een reservering is gemaakt kan deze kosteloos tot 4 uur van te voren worden geannuleerd.

11.2 Indien er korter dan 4 uur voor aanvang wordt geannuleerd of het Lid niet aanwezig is bij de gereserveerde training heeft Trend Fitness het recht om kosten in rekening te brengen bij het Lid dan wel in geval van een rittenkaart een credit (rit) van het openstaande tegoed af te trekken.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Trend Fitness is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Trend Fitness of haar leidinggevenden.

12.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Trend Fitness, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

13. Huisreglement

13.1. Het Lid is bekend met de door Trend Fitness gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn vermeld op de website op www.trendfitness.nl/huisregels. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

13.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

13.3 Trend Fitness zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas of polsbandje binnenkomt inderdaad het Lid betreft.

14. Slotbepalingen

14.1. Op alle door Trend Fitness gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

Trend Fitness Amstelkwartier
Amstelstroomlaan 2  |  1096 GL  Amsterdam
Tel. +31 (0)20 210 5051  |  amstelkwartier@trendfitness.nl